Atgriešana

Informācija par atteikuma tiesībām un preces atdošanu Pārdevējam.

1.1. Patērētājam ir tiesības izmantot Atteikuma tiesības. Atteikuma tiesības izmantojamas 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad Patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

1.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības Pircējam ir jāuzrāda rakstisks paziņojums Pārdevējam, kurā norādīts pasūtījuma numurs, preču nosaukums, pasūtījuma summa, Patērētāja vārds uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis un bankas rekvizīti (norēķinu konta Nr., banka, bankas kods) naudas atmaksai. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ Pārdevējam.

1.3. Patērētāja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam (ja prece ir saņemta). Pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt Patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr Patērētājs nav atdevis preci vai arī nav iesniedzis preces atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.

1.4. Atdodamā prece jānogādā Pārdevēja tirdzniecības vietā: Peldu ielā 7, Jelgavā LV-3002

1.5. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Patērētājs, izmantojot Atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

1.6. Atdodamajai precei jābūt pilnā komplektācijā.

1.7. Patērētājs nevar izmantot Atteikuma tiesības Noteikumu par distances līgumu 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

1.7.1. Preču cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt;

1.7.2. Preces tiek izgatavotas pēc Patērētāja norādījumiem vai ir neatvietojamas lietas, vai veselības un higiēnas apsvērumu dēļ (piemēram, ķermeņa kopšanas un higiēnas preces), vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

2. Garantija un Patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci

2.1. Interneta veikalā piedāvātajām precēm ir derīguma termiņš. Derīguma termiņš un citi noteikumi ir norādīti uz preces un aprakstā. Derīguma termiņš neietekmē tiesības, kas Patērētājam piešķirtas ar normatīvajiem aktiem.

2.2. Neatkarīgi no ražotāja sniegtās garantijas Patērētājs atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs pieteikt prasījumu ražotājam vai Pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 (divu) gadu laikā no preces iegādes. Par preces iegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad ražotājs vai Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo preci.

2.3. Piesakot ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, Patērētājs Prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.